Samsung

Samsung เปลี่ยนโทรศัพท์เก่า ให้กลายเป็นเซนเซอร์ IoT

เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา Samsung ได้ขยายโครงการ Galaxy Upcycling Program เพื่อเปลี่ยนให้โทรศัพท์เก่ากลายเป็นอุปกรณ์ IoT การริเริ่มโครงการดังกล่าว ส่งเสริมการรีไซเคิลอุ